رهگیری سفارش

رهگیری
مهندسی دریا

نام فایل : دانلود رایگان همه چیز در مورد مهندسی دریا
توضیحات : تعداد صفحات تحقیق آماده: 2
نام فایل : آتش در دریا
قیمت : 1000 تومان

توضیحات : تعداد صفحات 10


نام فایل : ارزیابی و نظر سنجی مشتریان از خدمات و محصولات سه صنعت دریایی
قیمت : 1500 تومان

توضیحات : تعداد صفحات 19


نام فایل : افزايش راندمان ديناميكي شناورهاي تندرو با استفاده
قیمت : 1000 تومان

توضیحات : تعداد صفحات 12


نام فایل : روگذري موج در سازه هاي ساحلي
قیمت : 2000 تومان

توضیحات : تعداد صفحات 21


نام فایل : بررسی تاثیر پارامتر های سوراخ خای خروجی هوا برروی فرم و شدت تغییر بالشتک بسته در هاور کرافتها
قیمت : 1000 تومان

توضیحات : تعداد صفحات 13