رهگیری سفارش

رهگیری
مخابرات

نام فایل : دانلود پایان نامه پياده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728
قیمت : 10500 تومان

توضیحات : پایان نامه رشته مهندسی مخابرات تعداد صفحات 105


نام فایل : دانلود رایگان نگاهی بر رشته مخابرات
توضیحات : رشته مخابرات تعداد صفحات1
نام فایل : رلۀ بوخ هلتس
قیمت : 500 تومان

توضیحات : تعداد صفحات 2


نام فایل : میکروپروسسور
قیمت : 500 تومان

توضیحات : تعداد صفحات 7


نام فایل : مشخصات یک منبع تغذیه ی خوب
قیمت : 500 تومان

توضیحات : تعداد صفحات 7


نام فایل : انواع موتورهای الکتریکی
قیمت : 500 تومان

توضیحات : تعداد صفحات 3


نام فایل : مركز تحقيقات مخابرات ايران
قیمت : 500 تومان

توضیحات : تعداد صفحات 6


نام فایل : نمايش سيگنالهاي VAG با استفاده از تبديلات زمان -فركانس
قیمت : 1500 تومان

توضیحات : تعداد صفحات 15


نام فایل : جدوال انتخاب كنتاكتور بيمتال فيوز براي موتورهائي كه به طور ستاره مثلث راه اندازي ميشوند
قیمت : 1000 تومان

توضیحات : تعداد صفحات 11


نام فایل : انتقال موج راديو
قیمت : 3000 تومان

توضیحات : تعداد صفحات 31


نام فایل : پردازش سيگنال ديجيتال
قیمت : 3500 تومان

توضیحات : تعداد صفحات 35


نام فایل : دانلود پروژه کنترلگرها
قیمت : 1500 تومان

توضیحات : رشته درسي دانش آموزي و دانشجويي(مخابرات )تعداد صفحات 16


نام فایل : دانلود پروژه شبكه تلفن ثابت شهري در برنامه چهارم توسعه
قیمت : 19000 تومان

توضیحات : رشته درسي دانش آموزي و دانشجويي(مخابرات) تعداد صفحات 191