رهگیری سفارش

رهگیری
فیزیک

نام فایل : دانلود تحقیق ژیروسکوپ
قیمت : 500 تومان

توضیحات : رشته فیزیک تعداد صفحات 3


نام فایل : دانلود مقاله هم ارزسازی نيرو-انرژی و جرم
قیمت : 3000 تومان

توضیحات : رشته فیزیک تعداد صفحات 30


نام فایل : دانلود پروژه بررسی انتقال حرارت و جرم در مبدل های حرارتی غیر همسو
قیمت : 1500 تومان

توضیحات : رشته درسي دانش آموزي و دانشجويي(فیزیک) تعداد صفحات 18


نام فایل : Cyclonesدانلود پروژه
قیمت : 1500 تومان

توضیحات : رشته درسي دانش آموزي و دانشجويي(فیزیک) تعداد صفحات 17


نام فایل : Electrostatic Precipitators (ESPs)دانلود پروژه
قیمت : 1000 تومان

توضیحات : رشته درسي دانش آموزي و دانشجويي(فیزیک) تعداد صفحات 14